Svalevegen 4a, 7022 Trondheim    mob : 990 10 105 

Svalevegen familiebarnehage

Stedet med sang og glede

VEDTEKTER 

(gjeldende fra 01.01.2020)


Vedtektene aksepteres automatisk når man takker ja til plassen.


EIERFORHOLD

Svalevegen familiebarnehage er en privateid barnehage med 4-5 plasser (avhenger av gruppas alderssammensetning) for barn i alderen 0-3 år. Barnehagen har kommunal støtte.


EIERFORM

Eier er selvstendig næringsdrivende.


EIERS NAVN

Marit Dahl


KONTAKTINFORMASJON

Svalevegen 4a 

7022 Trondheim

mobil :990 10 105

[email protected]

Se kart www.gulesider.no

Hjemmeside:

https://www.svalevegenfamiliebarnehage.com


ANSVAR

Eier har det daglige ansvaret for driften og er barnehagens styrer- herunder et pedagogisk, administrativt og økonomisk ansvar.  Eier er utdannet barnehagelærer og har studert spesialpedagogikk ved Universitetet i Trondheim.


FORMÅL

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek,  og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.  Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.


Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang.  De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.  Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.  De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.


Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne  barndommens egenverdi.  Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.  Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.”jf ”Lov om barnehager ” § 1


ÅPNINGSTIDER

Barnehagen er åpen f.o.m. mandag t.o.m. fredag  07:30-16:30. Tidligere åpningstid kan avtales hvis behov for det.


FERIE/STENGT

Barnehagen er stengt 4 uker i forbindelse med fellesferien, samt alle offentlige høytidsdager.  Det er til sammen 4 planleggingsdager i løpet av året. Barnehagen holder da stengt. Barnehagen vil holde stengt lille julaften og i romjula. Opphold ved påske avtales etter behov (hvis ikke vårens planleggingsdager brukes kan eier velge å holde stengt).BEMANNING/VIKARORDNING

Eier av barnehagen er ansatt i 100 % stilling.  Barnehagen har vikarordning ved sykdom og annet fravær (unntatt planleggingsdager og fastsatt ferie). Barnehagen har faste vikarer som kjenner barna og barnehagen godt. Skulle ikke disse kunne tiltre, leies det inn vikar fra vikarbyrå.  Barnehagen stenger ikke ved sykdom eller annet fravær hos eier.

SIKKERHET

Alle ansatte skal delta på førstehjelpskurs hvert 2.år .  


HELSEMESSIGE FORHOLD

• Smittevern

Forskrift om miljørettet helsevern :” Virksomheten skal planlegges og drives slik at risikoen for spredning av smittsomme sykdommer blir så liten som praktisk mulig”.

Barnehagen følger kommunelegens anbefalinger.

Syke barn trenger hvile og ekstra pleie.

• Hvis et barn er sykt eller har fravær av andre grunner, må det gis beskjed til barnehagen. Hvis barnet ikke kan være ute og ikke delta i aktiviteter på lik linje med de andre barna, må de holdes hjemme.

• Barna bør ha en feberfri dag før det kommer tilbake til barnehagen.

• Det skal gå 48 timer fra barnet sist hadde oppkast eller diare før det kan komme tilbake til barnehagen,

• I tvilstilfeller  avgjør eieren om barnet kan være i barnehagen.


Ved oppstart får alle utlevert et skjema "Syke barn og barnehager" utarbeidet av folkehelseinstituttet. For å beskytte barna og de ansatte i barnehagen mot unødig smitte, bes foresatte om å utvise respekt for dette skjemaet. Eier har smittevernansvar for barn og ansatte.


HUSDYR

Barnehagen har to katter som oppholder seg for det meste ute.


SAMARBEIDSBARNEHAGE(R)

Vestmarktoppen familiebarnehage. Vi møtes på turer og besøker hverandre.

Barnehagen er også medlem av Nettverk Trondheim  - et nettverk bestående av 8 familiebarnehager.  Nettverket møtes en kveld i måneden for administrativ og faglig drøfting.


SAMARBEIDSUTVALG OG FORELDRERÅD

”For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.  Foreldrerådet  består av foreldrene til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom familiebarnehagen og foreldregruppen skaper et godt  barnehagemiljø.  Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke foreldrebetaling utover dette.


Samarbeidsutvalget  skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.  Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i familiebarnehagen, slk at hver gruppe er likt representert.  Familiebarnehagens eier kan delta  etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Familiebarnehagens eier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget ”.  Jf. Lov om barnehager § 4


I Svalevegen familiebarnehage er barnehagens eier ( barnehagen har kun en fast ansatt) med i samarbeidsutvalget sammen med en foreldrerepresentant fra foreldregruppa (velges/bestemmes på høstens foreldremøte).


OPPTAK 

Barnehageåret er fra 1. august til 31. juli. 

Familiebarnehagen deltar i samordnet opptak for Trondheimsbarnehagene. 

SØKNAD OM OPPTAK 

Sendes via Trondheim kommunes nettsider (søknadsportalen)

 https://trondheim.ist-asp.com innen 1. mars opptaksåret. 

Søknadsfrist for overflytting  er 1. Februar.

OPPTAKSKRETS 

-barn bosatt i Trondheim kommune 

-nabokommuner OPPTAKSKRITERIER 


HOVEDOPPTAK : Søknadsfrist 1.mars


 • Gjelder barn som har rett til plass i henhold til Lov om barnehager § 12 a.og som står uten barnehageplass.


Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass, har rett til barnehageplass fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober og november det året det året det søkes barnehageplass, har rett til plass i barnehage fra den måneden de fyller ett år.


Felles for 

Trondheimsbarnehagene

1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf. Lov om barnehager § 13. Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus.

2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 , annet og fjerde ledd.Barnehagens egne kriterier

3. Barn av tidligere brukere /søsken

4. Barn i nærmiljøet

5. Gruppas sammensetning etter alder og kjønn

6. Barn fra nærkommuner

7. LoddtrekningOVERFLYTTINGSOPPTAK : Søknadsfrist 1.februar


 • Gjelder de som allerede har barnehageplass og som ønsker å bytte barnehage.

• Du må ønske å ta i bruk plassen innen 31.august samme år

• Plassene tildeles fra august

• De som får avslag på søknaden blir overført til suppleringsopptaket


Felles for Trondheimsbarnehagene

1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf. Lov om barnehager § 13. Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus.

2. Barn som det er fattet vedtak om etter

3. Lov om barnevernstjenester §§4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd.


Kommunale tilleggskriterier 

 3. Barn som fyller tre år i løpet av året som har plass i familiebarnehage og som ønsker plass i en ordinær barnehage, skal prioriteres til et slikt tilbud.

4. Søsken til barn i samme enhet. Det tilstrebes at søsken skal få plass i samme barnehage. Krav til dokumentasjon :ingen, men barna må være folkeregistrert på samme adresse.

5. Barn bosatt i barnehagens opptaksområde.  Av disse skal barn som har plass utenfor opptaksområdet prioriteres først.

6. Loddtrekning


Barnehagens egne kriterier

7.Barn av tidligere brukere/søsken

8.Barn i nærmiljøet

9.Gruppas sammensetning etter alder og kjønn

10.Barn fra nærkommunerSUPPLERINGSOPPTAK : Ingen søknadsfrist, det kan søkes hele året.


 • Gjelder barn uten plass som søker utenom fristen for hovedopptaket

• Gjelder barn med plass hvor det ønskes ny plass utenom fristen til overflyttingsopptaket

• Det sendes ikke ut avslag på supplerende opptak

• Søknaden er aktiv til man får tilbud  om plass, eller ut kalenderåret

• Du kan få tilbud om plass i andre barnehager enn de to som er prioritert i søknaden


Kommunale tilleggskriterier

1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf. ”Lov om barnehage” § 13.  Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus.

2. Barn som det er fattet vedtak om etter ”Loven om barnevernstjenester” §§ 4-12 og 4-4, andre og fjerde ledd.

3. Barn som mister plassen i barnehage av nedleggelse eller permisjon/stenging, skal prioriteres.


Barnehagens egne kriterier

4. Barn av tidligere brukere/søsken. 

5. Barn i nærmiljøet 

6. Gruppas sammensetning etter alder og kjønnFORELDREBETALING 

• Kontingent

Foreldrebetalingen er til enhver tids gjeldende makspris fastsatt av kommunen.

Satser finner du på :

http://trondheim.kommune.no/barnehage/pris/


• Kostpenger Kr 200,- (100 % plass) kommer i tillegg

Alle måltider serveres i barnehagen  (trenger ikke ha med mat)- minimum et varmt måltid i uka. 

• Frokost

• Lunsj

• Frukt og brød

• Melk


Betaling av kontingent + kost :

• Forskuddsvis til den 1. hver måned

• Det betales for 11. Måneder i året (juli er betalingsfri)


Ved en evt. Purring vil det komme et purregebyr på kr. 60,- påfølgende måned. Hvis betalingen ikke skjer innen  14 dager vil regningen gå til inkasso.  Dersom ny frist ikke overholdes vil det bli sendt oppsigelse av plassen med 1 måneds oppsigelsestid fra utestående betalingsda


MODERASJON

Barnehagen følger til enhver tid Trondheim kommunes moderasjonsordning. Gjeldende regler finner du på:

https://www.trondheim.kommune.no/moderasjoner/


OPPSIGELSE 

Det er gjensidig oppsigelsestid på 2 mnd, regnet fra den 1. i måneden. .Dette skal skje skriftlig til barnehagen. Men plassen må også sies opp via https://trondheim.ist-asp.com (søknadsportalen)

Kontingenten betales ut oppsigelsestiden.


UNNTAK : Barn som går ut barnehageåret (31.juli) det året de fyller 3, trenger ikke å levere skriftlig oppsigelse til barnehagen. 

Barnehagens vilkår for oppsigelse :

• Manglende betaling.

• Gjentatte brudd på kontrakten (vedtektene) etter skriftlig varsel

• Nedleggelse av barnehagen (det gis skriftlig beskjed 3 mnd. før.

• Ikke overholdt åpningstiden etter 2 skriftlige varsel

Manglende kontingent = 1 måneds oppsigelse fra eiers side :

1. gangs purring etter 14 dager, med 14 dagers betalingsfrist. Blir heller ikke denne betalt vil en oppsigelse foreligge.  Oppsigelsestiden løper fra utestående betalingsdato  ref. avsnitt om foreldrebetaling.BARNEHAGENS OPPHOLDSAREAL 

Følgende innendørsareal er godkjent til bruk for familiebarnehagen: ca.50kvm

1 etg: gang med garderobe lekerom/hvilerom, lekeareal utenfor lekerom, bad med wc, håndvask og stelleplass. Bord til formingsaktiviteter og små-måltider (frukt og lignende).

2.etg. Stue og kjøkken

Ute disponeres husets bakhage som utearealer. Området er inngjerdet mot vei.

I tillegg benyttes nærliggende friområder/ skog.


ÅRSPLAN.

Årsplan for den pedagogiske driften av familiebarnehagen utarbeides for ett år av gangen og følger barnehageåret. Årsplan utarbeides på grunnlag av ”Rammeplan for barnehager” og ”Lov om barnehager ” og tilpasses lokale forhold. Foreldrene kan være med på å påvirke innholdet i årsplanen. Foreldre får planen til orientering. 

Utenom den veiledende årsplan, vil det bli gitt ut månedsplaner og informasjon etter behov.


POLITIATTEST, TAUSHETS- OG OPPLYSNINGSPLIKT 

Alle ansatte i familiebarnehagen må ha/har i henhold til ”lov om Barnehager”:

§19-Politiattest

§20-Taushetsplikt

§21- Opplysningsplikt til sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

§22-Opplysningsplikt til barnevernstjenesten


HELSEKONTROLL AV BARN

§ 23 ”Lov om barnehager”

”Før et barn begynner i barnehage skal det legges fram erklæring om barnets helse.  Dersom barnet har møtt ril de ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan slik erklæring gis av barnets foresatte.”


Skjema deles ut når man takker ja til plassen (sammen med informasjonsskriv om barnehagen) og fylles ut og tas med ved oppstart.


VEDTEKTENES VARIGHET 

Vedtektene er fastsatt av eier og gjelder for ett år av gangen. De kan revideres som følge av pålegg fra kommunen, og/eller at eierforholdet eller andre forhold endres. 


FORSIKRING 

Barna er forsikret den tiden de oppholder seg i barnehagen.

Utstyr som settes igjen ute, f.eks. vogner, sykkelvogner, bæremeiser, leker osv., settes igjen på eget ansvar.


INTERNKONTROLL 

Familiebarnehagen har utarbeidet et internkontrollsystem. 

Dette kan foreldre få  utlevert hvis ønskelig eller få til gjennomsyn i barnehagen.

Det er ingen dugnad i barnehagen.


Trondheim desember 2019

Marit Dahl eier og styrer av Svalevegen familiebarnehage